Add Business

   Điều khoản của dịch vụ

   Chào mừng quý khách đến với danh bạ trực tuyến của chúng tôi. Xin đọc kỹ những điều khoản và điều kiện (chính sách bảo mật của chúng tôi) (thu thập “Điều kiện sử dụng”) trước khi sử dụng trang này và phục vụ (xem định nghĩa bên dưới), vì thế chúng tôi ý thức được quyền lợi hợp pháp của bạn và nghĩa vụ đối với công ty của chúng tôi. Khi truy cập trang này và sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý với những rang buộc hợp phá của trang này với điều kiện của người sử dụng. Nếu bạn không chấp nhận những điều kiện này, xin vui lòng rời khỏi trang này của chúng tôi và ngưng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi tức khắc.

   1. Thỏa thuận

   1. 1.1 Bạn đồng ý nghĩa vụ và bảo vệ điều này:
    1. (i) Bạn có thể đọc và chấp nhận những điều kiện của người sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi và bạn ít nhất phải 21 tuổi trở lên và có những hiễu biết về pháp luật, quyền, khả năng và quyền lực để có thể chấp nhật những điều kiện của người sử dụng;
    2. (ii) Bạn có quyền bị trói buộc hoàn toàn (chính bạn và công ty của bạn) thay mặt mà bạn đang truy cập trang web này hay sử dụng dịch vụ và hoàn toàn đồng ý với sự rang buộc của điều kiện người sử dụng; và
    3. (iii) Tất cả những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (bao gồm ngoài những hạn chết đặc biệt về cá nhân và thông tin lien hệ) là chính xác hoàn toàn.
   2. 1.2 Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, hoãn hay không tiếp tục toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ hay trang này bất cứ lúc nào, áp đặt các giới hạn về tính năng nhất định hay hạn chế truy cập của bạn vào các phần hay toàn bộ dịch vụ hay trang này ngoại trừ phần chú ý hay nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể cải thiện điều kiện cho người sử dụng bằng cách đăng những sửa đổi điều kiện cho người sử dụng trên trang này. Bất kì sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi của điều kiện người sử dụng se được coi là có thể chấp nhận được.

   2. Định nghĩa

   1. 2.1 “Chấp nhận” nghĩa là chấp nhận những hình thức bằng điểu kiện của người sử dụng.
   2. 2.2 “Máy tính” nghĩa là máy tính cá nhân, máy tính nhỏ, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại di động hay thiết bị điện khác được sử dụng như một phương tiện trên trang này hay dịch vụ này.
   3. 2.3 “Nội dung” nghĩa là kết quả tìm kiếm, lien kết tìm kiếm, liệt kê danh bạ, vật liệu, thông tin, tin tức, quảng cáo, dữ liệu, nhập dữ liệu, bản văn, bài hát, thuộc âm thanh, viđêô, hình ảnh, đồ hoạ, phần mềm, blog, web quảng bá, ghi âm kỹ thuật số một chương trình phát thanh, phát thanh, tin nhắn, phần mềm, bình luận, đề nghị, ý kiến và nội dung khác.
   4. 2.4 “ Máy chủ” nghĩa là phần mềm máy tính, hệ thống và nơi chứa máy chủ, hoạt động, quản lý, cung cấp hay xây dựng trang web và dịch vụ.
   5. 2.5 “Dịch vụ” được định nghĩa ở điều khoản 3.2
   6. 2.6 “Trang web” nghĩa là trang web hiện tại là www.timngay.com .
   7. 2.7 “Nội dung” nghĩa là tất cả nội dung chính của chúng tôi là sẳn sàng thực hiện hay qua trang web của chúng tôi.
   8. 2.8 “Nội dung bên thứ 3”nghĩa là tất cả nội dung của bên thứ 3 là sẳn sàng thực hiện hay qua trang web của chúng tôi, và sẽ bao gồm tất cả trang web của bên thứ 3 và lien kết của bên thứ 3.
   9. 2.9 “Sản phẩm của bên thứ 3” nghĩa là tất cả những sản phẩm và dịch vụ của bên thứ 3 được quảng cáo trên hoặc có sẵn tại trang web của chúng tôi hoặc trang web liên kết từ trang web của chúng tôi.
   10. 2.10 “Vi-rút” nghĩa là một vài vi-rút, sâu, vĩ mô, phần mềm quảng cáo, vi-rút Trojan, bom thời gian, hư hay các phá hoại khác gây thiệt hại cho chương trình

   3.Trang web và dịch vụ

   1. 3.1 Trang web được sở hữu và duy trì bởi công ty của chúng tôi.
   2. 3.2 Chúng tôi có thể cho phép theo cái dịch vụ trên hay thông qua trang web của chúng tôi (mỗi “Dịch vụ” và chung “Những dịch vụ”):
    1. (i) Phương tiên tìm kiếm và công cụ tìm kiếm;
    2. (ii) Dịch vụ danh bạ;
    3. (iii) Truy cập tập hợp các thông tin, dữ liệu, văn bản, liệt kê, đồ hộ,../hình ảnh và các loại từ khác;
    4. (iiii) Một vài tính năng khác, nội dung và áp dụng đó là chúng tôi có thể đề nghị tại trang web thời gian theo ý của mình.
   3. 3.3 Bạn có thể nhận biết và đồng ý rằng truy nhập và sử dụng dịch vụ chắc chắn, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký là người sử dụng và thêm vào đó sẽ bị rang buộc phải thực hiện đúng với điều kiện của người sử dụng.

   4. Nghĩa vụ của người sử dụng

   1. 4.1 Bạn sẽ không tái sản xuất, chỉnh sửa, dịch thuật, xuất bản, hiển thị, truyền tải, phân phối, bán, kinh doanh hoặc khai thác cho thương mại hay mục đích khác, bất kì phần nào của, hay bất kì truy nhập nào:
    1. (i)bất kì dịch vụ nào;
    2. (ii) trang web của chúng tôi; hay
    3. (iii)nội dung bất kì ngoài trừ sự đồng ý trên văn bằng với chúng tôi; hay
    4. (iv) bất cứ nội dung nào của bên thứ 3 với sự đồng ý trước văn bằng của chủ sở hữu với nội dung cụ thể của bên thứ 3
   2. 4.2 Bất kể điều khoảng 4.1,bạn có thể tái sản xuất nội dung cho mục đích không thương mại cung cấp cách sử dụng đó là sử dụng cấu thành buôn bán công bằng dưới bản quyền Việt nam (Cap.63)
   3. 4.3 Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của điều khoản 4.1, bạn có thể đồng ý không tái sản xuất, hiển thị hay cung cấp cách khác truy cập dịch vụ, nội dung hay nội dung bên thứ 3 hay trang web và máy chủ khác, ví dụ như thông qua khung, ánh xạ, lien kết, hay bất kì công nghệ nào khác nghĩa là (bao gồm bất kì công nghệ nào sẳn có trong tương lai), mà không được sự cho phép bằng văn bằng của chúng tôi.
   4. 4.4 Bạn cũng có hướng thực hiện:
    1. (i) tuân theo tất cả điều khoản và điều kiện để bạn truy cập nội dung của chúng tôi và nội dung bên thứ 3 bao gồm điều kiện của người sử dụng; điều kiện sử dụng khác như được quy định tất cả lien quan đến trang web của bên thứ 3; và các chú ý khác hay nguyên tắc chỉ đạo có thể đưa lên trang web của chúng tôi bất kì thời gian nào (đó là sự đồng ý hợp nhất bởi sự tham khảo đến điều kiện của người sử dụng);
    2. (ii) không sử dụng bất kì dịch vụ hay nội dung nào có mục đích trái pháp luật, và sẽ tuân theo tất cả luật áp dụng và quy định, bao gồm không giới hạn, luật bản quyền;
    3. (iii) không được xâm nhập, can thiệp, hay phá vỡ trang web, dịch vụ hay máy chủ; và
    4. (iv) không được sử dụng tài khoản của bất kì thành viên nào, cho dù có hoặc không có sự cho phép của anh/cô ấy
   5. 4.5 Bạn phải biết rằng trang web và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng bởi một cộng đồng của nhiều người sử dụng, và bạn đồng ý và thực hiện:
    1. (i) đề tuân theo tất cả người sử dụng với sự tôn trọng và văn minh.
    2. (ii) làm phiền, quấy rầy, nài xin, gây lo lắng, đe dọa, vi phạm, lăng mạ, lạm dụng, nói xấu, hay làm tổn thương đến bất kì người sử dụng khác, hay làm bất kì hành động trái pháp luật nào gây ảnh hưởng đến người sử dụng khác.
    3. (iii) không được gửi thư rác, bom thư, gửi vi-rút đến người sử dụng khác, hay bất kì cách hành động nào mà ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng dịch vụ của người sử dụng khác;
    4. (iv) không được thu thập thông tin của người sử dụng, bao gồm địa chỉ mail, khi không được sự đồng ý bằng văn bằng của chúng tôi.
   6. 4.6 Bất kì hành động xâm phạm, lừa đảo, lạm dụng hay hoạt động bất hợp pháp sẽ bị chấm dứt sử dụng trang web và dịch vụ, chúng tôi toàn quyền, và bạn có thể báo cáo thích hợp cho các cơ quan thực thi pháp luật.
   7. 4.7 Không ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi dưới điều khoản 9, chúng tôi bảo lưu quyền truy cập cuối cùng của bạn đến tất cả hay bất kì phần nào của trang web hay dịch vụ của chúng tôi nếu bạn vi phạm bất kì điều kiện của người sử dụng hay nếu bạn tin tưởng rằng bạn đã được sử dụng bất kỳ dịch vụ cho hoạt động trái pháp luật.

   5. Bảo mật

   1. 5.1 Sự bảo mật của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

   6. Nội dung sử dụng của chúng tôi

   1. 6.1 ất cả nội dung của chúng tôi phụ thuộc chúng tôi và chúng tôi bảo lưu và giữ lại tất cả quyền lợi trong nội dung. Sử dụng của một vài nội dung có thể nội dung có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng giấy phép người sử dụng đính kèm. Bạn sẽ không được tải xuống hay cài đặt bất kì nội dung nào của chúng tôi mà được đi kèm hoặc bao gồm một thỏa thuận giấy phép người sử dụng, trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận giấy phép kết thúc như vậy người sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản, bạn sẽ không được sử dụng nội dung của chúng tôi.
   2. 6.2 Bạn có thể không biên, thiết kế đối chiếu hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn của bất kì nội dung nào của chúng tôi có sẳn trên web hay thông qua dịch vụ ngoại trừ thuộc các trường hợp cụ thể rõ ràng mà luật pháp cho phép.

   7. Phủ nhận & hạn chế

   1. 7.1 rong khi chúng tôi làm rất nổ lực để bảo đảm rằng tất cả nội dung hiển thi trên trang web của chúng tôi là chính xác và hoàn chỉnh, chúng tôi cung cấp bản nội dung cho các mục đích thông tin và dựa trên “như là”, “sẳn sàng” mà không có sự bảo đảm loại nào thể hiện rõ ràng hay ngụ ý. Mức độ tối đa cho phép theo luật áp dụng, chúng tôi bằng cách này từ bỏ quyền lợi tất cả bảo hành, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không có giới hạn, ngụ ý bảo hành là đạt yêu cầu chất lượng, thương mại hay thích hợp cho một mục đích cụ thể, tuân thủ các chi tiết, hay bảo đảm không vi phạm. Không giới hạn những điều đã nói trên, chúng tôi không bảo đảm rằng chức năng chứa trong trang web hay truy cập trang web, dịch vụ, nội dung hay nội dung khác sẽ hợp thời, lien tục hay không có lỗi hay không bỏ sót, nhược điểm sẽ được khắc phục, hay đó là trang web, dịch vụ, nội dung hay máy chủ miễn vi-rút, hay tải xuống và thiết lập hay sử dụng bất kì nội dung trong hay với bất kỳ máy tính nào sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng và hiệu suất của máy tính. Chúng tôi sẽ không bảo đảm hoặc thực hiện bất kỳ đại diện về sử dụng hay kết quả sử dụng của nội dung, dịch vụ, trang web hay máy chủ trong các điều khoản đúng đắn của họ, tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, hoặc bằng cách khác. Bạn chấp nhận hoàn toàn chi phí của tất cả các dịch vụ cần thiết, sửa chữa, bao gồm bất kỳ lỗi, vấn đề hoặc thiệt hại trong bất kỳ máy tính. Bạn đồng ý không giữ trách nhiệm pháp lý mà công ty chúng tôi chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại hay công tác phí do bất kỳ trường hợp vượt ra ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
   2. 7.2 Dữ liệu và thông tin đã sẳn sàng trên trang web là tổng tự nhiên và không ý nghĩa, và sẽ không có cứ cách nào gọi là tạo thành một giao dịch hoặc cung cấp bất kỳ lời khuyên chuyên nghiệp hoặc chuyên gia. Bạn nên tham khảo tất cả các ý kiến một chuyên gia đủ điều kiện hoặc cố vấn chuyên nghiệp để có được lời khuyên và độc lập, xác minh các thông tin và dữ liệu ở đây trước khi đưa ra bất kỳ quyết định.
   3. 7.3 Bạn chấp nhận rằng tất cả nội dung của bên thứ 3, sản phẩm của bên thứ 3, và tất cả lời phát biểu, cung cấp, thông tin, ý kiến, vật liệu, từ những người sử dụng khác nhau và từ người quảng cáo hay bên thứ 3 khác trên trang web nên sử dụng, chấp nhận và tin vào việc chăm sóc và thận trọng những rủi ro của mình, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì sự mất mát, hư hao, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh do bạn phát sinh từ việc sử dụng hoặc sự tin cậy.
   4. 7.4 Bạn đồng ý rằng;
    1. (i) Chúng tôi sẽ được quyền bất kỳ lúc nào, làm theo ý kiến của mình và không cần thông báo trước, thêm vào, thay đổi, chấm dứt, thu hồi hoặc đình chỉ hoạt động của tất cả hay một phần tính năng của trang web hay dịch vụ mà không có chỉ định bất kỳ lý do; và
    2. (ii) truy cập hay hoạt động của trang web, máy chủ và/hay dịch vụ có thể theo thời gian bị gián đoạn hoặc gặp phải kỹ thuật hay vấn đề khác và có thể không nhất thiết phải tiếp tục không bị gián đoạn hoặc không có kỹ thuật hoặc các sai sót khác, và bất kì sự kiện nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, trách nhiệm hoặc thiệt hại có thể phát sinh như là kết quả .
   5. 7.5 Dưới bất kì hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều sơ suất, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, hoặc do sự cố thiệt hại là kết quả sử dụng, hay không có khả năng sử dụng, nội dung, dịch vụ, trang web, hoặc bất kỳ trang web khác.
   6. 7.6 Bạn đồng ý rằng loại trừ và hạn chế trên của trách nhiệm pháp lý cho phép các dịch vụ và nội dung được cung cấp của chúng tôi là chi phí hợp lý hoặc không có chi phí cho bạn.

   8. Phần kết thúc

   1. 8.1 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền theo ý mình và không chú ý giới hạn, hoài nghi, hay kết thúc truy cập của bạn cho tất cả hay bất kì phần nào của trang web hay dịch vụ, không có bất kì lí do nào.

   9. Thông báo về việc vi phạm

   1. 9.1 Chúng rôi sẽ chú ý điều tra bản quyền, thương hiệu và vi phạm sở hữu trí tuệ (“Vi phạm”) đối chiếu với nội dung của chúng tôi, nội dung bên thứ 3 và các tài liệu khác trên trang web (“Vi phạm quan trọng”) và có hành động thích hợp. Nếu như bạn tin tưởng rằng chúng tôi làm việc đã được sử dụng hay sao chép bằng cách mà các cấu thành vi phạm và vi phạm phụ thuộc vào trang web, xin vui lòng thông báo và liên hệ với chúng tôi bằng văn bản ngay lập tức.
   2. 9.2 Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả những thông báo vi phạm xem xét theo cách nói trên xoá bỏ Vi phạm quan trọng từ các trang web. Đổi lại, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không làm bất kỳ hành động chống lại pháp lý chúng tôi trong sự tôn trọng của vi phạm quan trọng, trừ khi bạn đưa ra trước thông báo vi phạm và đủ cơ hội để loại bỏ các vi phạm quan trọng, và sau đó chúng tôi từ chối hoặc không để loại bỏ các vi phạm quan trọng trong một thời gian hợp lý. Nơi chúng tôi xoá bỏ các vi phạm quan trọng là trách nhiệm thông báo vi phạm của bạn, bạn đồng ý không áp dụng hoặc từ bỏ, bất kỳ quyền hành động chống lại chúng tôi theo luật áp dụng mà bạn có thể có đối với bất kỳ Vi phạm quan trọng xuất hiện trên các trang web trước khi gỡ bỏ như vậy bởi chúng tôi.
   3. 9.3 Bạn nhận biết và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không thể đảm nhận trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý đối chiếu với vi phạm quan trọng xuất hiện nội dung của bên thứ 3, trang web của bên thứ 3 được liên kết đến trang web hay sản phẩm của bên thứ 3 mà không được điều hành bởi chúng tôi.

   10. Đưa ra quyền thực thi pháp lý

   1. 10.1 Trang web này là chính hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi không đại diện rằng nội dung của trang web là thích hợp và sẳn sàng cho sử dụng của bạn. Đó là điều tôi chọn truy cập trang web này từ bất kì vị trí nào khác sáng kiến của chính bạn và là trách nhiệm làm đúng theo pháp luật, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

   11. Trường hợp bồi thường

   1. 11.1 Chúng tôi đồng ý bồi thường và giữ lại, và công ty con, các chi nhánh của chúng tôi, cán bộ, đại lý, đối tác, và nhân viên, vô hại từ tất cả các khiếu nại, yêu cầu, những hành động, thủ tục tố tụng, trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý theo luật định và trách nhiệm pháp lý cho các bên thứ ba), hình phạt, và chi phí (bao gồm không giới hạn, phí pháp luật trên cơ sở bồi thường đầy đủ), giải thưởng, tổn thất và / hoặc chi phí, do hoặc phát sinh từ:
    1. (i) chúng tôi sử dụng trang web của bạn hay bất kì dịch vụ nào;
    2. (ii) chúng tôi kết nối trang web của bạn với trang của chúng tôi.
    3. (iii) vi phạm các điều khoản và điều kiện của các điều kiện của người sử dụng; hoặc
    4. (iv) i phạm của bạn của bất kỳ quyền của người khác hoặc tổ chức.

   12. Tính khả tách

   1. 12.1 Nếu bất kỳ điều khoản của các Điều kiện của người dùng được tìm thấy là bất hợp pháp, bỏ trống hay không thể thực thi theo luật nào được áp dụng theo đây hoặc nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng để xác định, điều kiện của người sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực lưu giữ rằng điều khoản đó được coi là đã được xóa.

   13. Mối quan hệ của các bên

   1. 13.1 Không có những điều kiện của người dùng sẽ chiếm hoặc được coi là cấu thành một cơ quan, hợp tác hoặc liên doanh giữa công ty của chúng tôi và bạn và các bên sẽ không phải bất kỳ quyền ràng buộc nào khác trong bất cứ cách nào.

   14. Từ bỏ

   1. 14.1 Sự thất bại của chúng tôi để tập luyện hoặc thi hành bất kỳ quyền nào để trao nó bởi các điều kiện của người sử dụng thì không được coi là một sự từ bỏ hoặc biến thể của bất kỳ quyền hạn hoặc hoạt động để thực hiện hoặc thực thi khoản đó tại bất kỳ thời gian nào tiếp theo.

   15. Luật pháp & thẩm quyền

   1. 15.1 Những điều kiện của người sử dụng và tất cả những vấn đề liên quan đến việc truy cập của bạn, hoặc sử dụng, trang web này và các dịch vụ sẽ được quản lý và hiểu theo pháp luật của Việt Nam, mà không gây ảnh hưởng với bất kỳ nguyên tắc của cuộc xung đột của pháp luật.
   2. 15.2 Bạn nhờ xem xét thẩm quyền của Toà án Việt Nam.