Add Business


Chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi duy trì chặc chẽ chính sách bảo mật cho tất cả mọi dữ liệu riêng gửi thông tin qua timngay.com bao gồm tên miền phụ (Trang web) và chính sách của công ty là không phát hành thông tin của bất kì ai mà không có sự đồng ý trước của bạn. Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này không áp dụng cho những cách thức của các công ty hoặc tổ chức mà không phải trong vòng kiểm soát của chúng tôi hoặc cho những người mà chúng tôi không sử dụng hoặc quản lý.

Chúng tôi có thể chỉnh sửa chính sách bảo mật này bất kì lúc nào. Bất kỳ sự thay đổi đáng kể đến chính sách bảo mật sẽ được đăng trên các trang web, và bạn đồng ý rằng các bài sẽ được thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi đó.

Với mục đích của chính sách bảo mật này, “Dữ liệu cá nhân” sẽ bao gồm, nếu có, tên của bạn, tên công ty, chi tiết liên lạc của bạn, nhận dạng của người dùng và mật khẩu để vào trang web, và tất cả các thông tin khác có thể nhận dạng bạn hoặc bạn như là một lớp những người truy cập.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký với Công ty thông qua các trang web cũng như, địa chỉ IP của bạn và thông tin lưu trữ tạm. Sau khi bạn đăng ký với chúng tôi và đăng nhập, bạn có thể nhận dạng cho chúng tôi và các máy chủ của chúng tôi sẽ ghi lại thông tin về bạn bao gồm địa chỉ IP của bạn và lĩnh vực bạn đến thăm.

Mục đích của việc thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn là, giữa những người khác, việc cung cấp các dịch vụ được cung cấp bởi công ty của chúng tôi thông qua các trang web và tiếp thị các dịch vụ và sự kiện đặc biệt của công ty và các chi nhánh của nó.

Chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý và / hoặc nhà thầu sẽ áp dụng sự khôn ngoan của họ và nỗ lực cần thiết để ngăn chặn bất kỳ lạm dụng, không được phép truy cập, tiết lộ, hay sửa đổi các thông tin mà bạn gửi đi. Điều này cũng áp dụng cho cách thức của chúng tôi hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Không phụ thuộc vào bất cứ điều gì ở đây đối lập và trừ khi bạn đã chỉ định bằng văn bản cho chúng tôi nếu không, bạn, bằng cách đăng bất kỳ tài liệu trên trang Web này, rõ ràng cho phép công ty cung cấp địa chỉ email của bạn cho bất kỳ người mua tiềm năng để họ có thể tác động với bạn bằng điện tử.

Chuyển dữ liệu

Dữ liệu Cá nhân thu thập thông qua các trang web có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia mà các công ty, cho dù là thông qua các chi nhánh của nó hoặc nếu không, quản lý, và bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với các lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng như chuyển giao các dữ liệu của các cá nhân bên ngoài quốc gia của bạny.

Truy cập dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của riêng bạn khi có xác minh thỏa đáng về danh tính của bạn và bạn có thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân của riêng bạn bất cứ lúc nào.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Theo luật pháp hiện hành và các quy định, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được giữ lại công ty của chúng tôi cho đến khi bạn chính thức yêu cầu cho các dữ liệu cá nhân sẽ được xoá khỏi cơ sở dữ liệu của công ty như dữ liệu cá nhân có thể được gỡ bỏ. Đối với bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email của chúng tôi dưới hình thức "Liên hệ".